Gereformeerde Bond geeft support aan twee aio-plaatsen

Op 1 september is het project 'The Dynamics of the Classical Reformed Liturgy in the Netherlands' van start gegaan, dat zich richt op onderzoek naar de klassieke gereformeerde liturgische formulieren uit de zestiende en zeventiende eeuw.

Ze zijn met een aantal (para-)liturgische gebeden opgenomen achterin menig psalmboek, vaak ook wel aangeduid met 'De Liturgie'. De Liturgie heeft een stevig spoor getrokken in de gereformeerde traditie, tot op de dag van vandaag, zowel in ons land als daarbuiten. De relevantie reikt echter verder. 

In de loop der eeuwen zijn miljoenen met het daartoe bestemde formulier uit deze verzameling liturgische teksten gedoopt. Op het eerste gezicht lijkt het om vaste verzameling teksten te gaan, maar zeker in de ontstaansperiode is sprake van een dynamische ontwikkeling. De voor dit project benoemde aio's zullen elk een proefschrift voorbereiden over een thematiek die opkomt uit een van deze formulieren. Tezamen zullen zij een bronnenuitgave verzorgen. Het project wordt door de Protestantse Theologische Universiteit en de Theologische Universiteit Kampen uitgevoerd.

De Gereformeerde Bond draagt voor vijftig procent bij aan de financiering van de aio's van de PThU, Wouter Kroese en Sam Zwemer. In Kampen zijn prof. Erik de Boer, Moses Lim (formulieren bevestiging ambtsdragers) en Anne Lutein (huwelijksformulier) bij het project betrokken, aan de PThU prof. Wim Moehn, Wouter Kroese (doopformulier), Sam Zwemer (avondmaalsformulier) en Klaas-Willem de Jong (projectleider). Daarnaast zullen onderzoekers met deelonderwerpen in het project participeren.