Hervormd-gereformeerde kerkenraadscommissie te Leek ten einde

Op zondagochtend 1 juli kwam de hervormd-gereformeerde gemeenschap in Leek voor het laatst samen in Dorpshuis De Til.

Voorganger in deze dienst was dr. H.J.C.C.J. Wilschut, die de afgelopen drie jaar het predikantswerk in de gemeente heeft gedaan. Vanaf 1 juli houdt de kerkenraadscommissie op te bestaan en worden er geen kerkdiensten meer belegd.

De afgelopen jaren nam het aantal leden af en slonk daarmee ook het aantal kerkgangers. Tegelijk bleek het niet meer mogelijk om ambtsdragervacatures te vervullen. Vandaar dat het pijnlijke besluit genomen moest worden om de activiteiten als gemeente en kerkenraadscommissie te staken.

Ruim honderd jaar geleden begon de hervormd-gereformeerde prediking in Leek/Tolbert vanuit de evangelisatievereniging ‘Bidt en Werkt’. Er kwam een zekere groei en bloei. Vanaf 1995 werden de activiteiten kerkelijk ingekaderd en konden ook de sacramenten bediend worden.

Het grijpt aan dat het nu moet ophouden en dat de gemeente uit elkaar valt. Leden zoeken onderdak in geestverwante gemeenten in de omgeving. ‘Mooi dat het mogelijk is. Maar je was zo graag bij elkaar gebleven. Helemaal wanneer je al tientallen jaren lid bent geweest en de gemeente een stuk van je leven geworden is. Tegelijk mag er dankbaarheid zijn voor wat de Heere de afgelopen honderd jaar heeft willen geven. Steeds was Hij nabij met Zijn Woord en Geest. Hij was het ook Die kracht gaf voor het kerkelijk werk,’ aldus ds. Wilschut.

Die dankbaarheid werd in de dienst van 1 juli uitgesproken. ‘We luisterden naar het evangelie van 1 Koningen 19. Ook als het lijkt alsof het kerkelijk werk je bij de handen afbreekt, gaat Gods werk in deze wereld en in dit land door. Hij blijft Zich een gemeente vergaderen, hoe klein en onaanzienlijk ook, net als in de tijd van Achab (art. 27 NGB). Dus is je inzet in Gods kerk en Koninkrijk niet zinloos, in de Heere.’